Dean

Name Contact
Thomas Freimann Thomas Freimann
Prof. Dr.-Ing.

Vice Dean

Name Contact
Eric Simon Eric Simon
Prof. Dr.-Ing.